Na het nieuwe erfrecht nu ook nieuw huwelijksvermogensrecht

Na het nieuwe erfrecht nu ook nieuw huwelijksvermogensrecht

De bedoeling van de wetgever is om meer duidelijkheid en dus rechtszekerheid te creëren voor de burgers. Aan de andere kant wil men de vrijheid van de mensen wel behouden.

Bent u van plan om te trouwen, dan heeft u 3 mogelijkheden om uw vermogen te beheren:
  • ofwel kiest u ervoor om geen huwelijkscontract op te maken, zodat u onder het ‘wettelijk stelsel’ terecht komt. Elk der partners behoudt het eigen vermogen hetwelk hij/zij al had voor het huwelijk. Tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen blijven ook tot dit eigen vermogen horen. Alle overige inkomsten komen terecht in de huwgemeenschap.
  • ofwel kiest u ervoor om wel een huwelijkscontract op te maken, hierbij heeft u 2 keuzes. Enerzijds kan u opteren voor een scheiding van goederen, waarbij er geen gemeenschappelijk vermogen wordt gecreëerd.
  • ofwel kiest u via een huwelijkscontract voor een gemeenschappelijk vermogen hetwelk groter is dan voorzien bij het wettelijk stelsel.

In de nieuwe regeling blijft voormelde keuze bestaan, doch worden een aantal onduidelijkheden weggewerkt.

Welke wijzigingen zijn voorzien?

1. Verduidelijking wat is een eigen dan wel een gemeenschapsgoed in het wettelijk stelsel

- Individuele levensverzekeringen

De nieuwe wet voorziet in een aangepaste regeling waarbij rekening wordt gehouden met diverse mogelijke situaties: Wat bij uitkering tijdens het huwelijk? Wat bij ontbinding van het huwelijk door scheiding en wat bij ontbinding van het huwelijk door overlijden?

 - Schade- en arbeidsongevallenvergoedingen 

In de huidige regeling vallen vergoedingen verkregen uit schade- en arbeidsongevallenverzekeringen volledig onder het eigen vermogen. De nieuwe wet zal voorzien in een onderscheid tussen schadevergoeding wegens persoonlijke ongeschiktheid (eigen vermogen) en huishoudelijke of economische ongeschiktheid (gemeenschappelijk vermogen).

- Beroepsgoederen, aandelen en cliënteel 

Thans zijn beroepsgoederen eigen mits vergoeding. Dit is vaak problematisch in geval van scheiding of overlijden, nu de actieve echtgenoot een vergoeding zal moeten betalen voor de aankoopprijs van de beroepsgoederen die hij heeft verworven met gemeenschapsgelden, ook al zijn die goederen bij scheiding of overlijden weinig of niets meer waard.

Een ander probleem kan rijzen omtrent de aandelen van vennootschappen. Beroepsinkomsten vallen in het gemeenschappelijk vermogen, doch als de actieve partner ervoor opteert om alle winsten te laten oppotten in de vennootschap, worden er geen inkomsten in de huwgemeenschap opgebouwd. 
In de nieuwe wet zal een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds eigendomsrecht  hetwelk steeds eigen blijft en anderzijds de vermogenswaarde dewelke gemeenschappelijk zal zijn voor zover verworven tijdens het huwelijk.

2. Gemeenschapsstelsel met huwelijkscontract 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht geeft de mogelijkheid aan samenwoners om al in de aankoopakte van het onroerend goed een ‘anticipatieve inbreng’ te doen, voor het geval men later ooit zou huwen. Op die manier hoeft u slechts één keer naar de notaris en derhalve slechts één maal notariskosten betaalbaar. 

3. Scheiding van goederen

De wetgever heeft geacht dat er in het stelsel van scheiding van goederen te vaak onbillijkheid optreedt in geval partners uit elkaar gaan, nu bijvoorbeeld de partner dewelke zijn carrière heeft afgebouwd om bij de kinderen te blijven en zo geen eigen vermogen heeft opgebouwd, met lege handen achterblijft.
Er worden 2 opties voorzien om in de solidariteit tussen echtgenoten te voorzien.

Verrekening van aanwinsten: Op het moment dat u een huwelijkscontract afsluit, wordt overeengekomen hoeveel procent de andere partner kan krijgen in geval van ontbinding van het huwelijk. U blijft in een stelsel van slechts 2 vermogens, de eigen vermogens van elk der partners, doch bij ontbinding wordt een zekere solidariteit ingebouwd voor de economisch zwakkere partij.
Rechterlijke billijkheidscorrectie: In het geval van een oneerlijke situatie kan deze correctie als ‘back-up' worden ingeroepen  voor de echtgenoot die in het nadeel is.  Hij kan de rechter vragen om alsnog een deel van de inkomsten (maximaal 1/3) van zijn ex-partner te ontvangen. 

Ten slotte voorziet de nieuwe wet ook een aantal solidaire maatregelen  over de verdeling van de erfenis en het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Zeer verre familieleden zullen niet plots kunnen opstaan om nog een aandeel in de erfenis te claimen.


Dit in een notendop welke veranderingen er op til zijn op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. 

Uiteraard kan u ons steeds contacteren voor al uw vragen met betrekking tot deze materie.


Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie